Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobek2.nazwa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy32-310

58-100 Świdnica ul Galla Anonima 5

Tel. 74/6379080-81

e-mail: zlobek_nr2@wp.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Świdnicy posiadają następujące ułatwienia:

·         podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·         skala szarości, podświetlane linki

·         mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika

Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Wilman 
e-mail: 
zlobek_nr2@wp.pl
Telefon: 74/6379080

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 

1.      Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Galla Anonima. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście do budynku żłobka jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy żłobka, po naciśnięciu domofonu Ponadto jest jeszcze jedno wejścia od strony parkingu – dostępne dla pracowników żłobka w określonych godzinach, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

2.      Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

3.      W budynku znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.

4.      Na granicy terenu żłobka znajduje się parking dla samochodów osobowych.

5.      Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.

6.      W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

7.      Budynek żłobka jest budowlą jednokondygnacyjną z możliwością poruszania się dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Copyright Nazwa.pl