REGULAMIN ORGANIZACYJNY

         ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Nr 2 w Świdnicy

 

 

 

§ 1

 

1. Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy, zwany dalej Regulaminem określa zasady organizacji wewnętrznej i funkcjonowania Żłobka.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Żłobku - należy przez to rozumieć Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy;

b) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy;

c) Rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka.

 

 

§ 2

 

Żłobek działa na podstawie:

1) statutu ustalonego uchwałą nr XXV/288/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25.10.2016r w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy 

2) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.235 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885          z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.);

5) niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 

1. Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

2. Opieka w Żłobku może być sprawowana do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

 

 

§ 4

 

1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6°° do 163°, za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze Żłobka w godzinach określonych indywidualnie w zawartej z rodzicem Umowie w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy.

 

 

 

§ 5

 

W zależności od wieku, oraz od indywidualnych możliwości dziecka, a także ilości wolnych miejsc, dzieci uczęszczające do Żłobka są przypisane do jednego z następujących oddziałów:

 

a) grupa I – dzieci od 20 tygodnia życia do 18 miesiąca;

b) grupa II – dzieci od 18 miesiąca do 2 lat;

c) grupa III – dzieci od lat 2 do 3 lat.

 

§ 6

 

Dzieciom uczęszczającym do Żłobka zapewnia się wyżywienie w formie 3 posiłków:

a) I śniadania,

b) II śniadania,

c) obiadu składającego się z dwóch dań.

 

§ 7

 

 Dziecko zapisane do Żłobka, które nie zostało przyprowadzone w przeciągu tygodnia od ustalonego terminu, bez poinformowania Dyrektora Żłobka o przyczynach tej nieobecności, zostaje wykreślone z listy dzieci zapisanych do Żłobka.

 

 

§ 8

 

1. Za świadczenia udzielane przez Żłobek pobierana jest od rodziców opłata.

2. Wysokość opłaty jest ustalana przez Radę Miejską w Świdnicy w odrębnej uchwale, proporcjonalnie do ilości godzin, w jakich dziecko korzysta ze świadczeń Żłobka.

3. Warunki pobierania odpłatności zawarte są w Umowie w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy.

4. Informację o wysokości miesięcznej opłaty za Żłobek Dyrektor przekazuje pisemnie każdemu rodzicowi.

5. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku należy uiszczać do 15 dnia miesiąca.

 

 

§ 9

 

Dziecko uczęszczające do Żłobka powinno być przyprowadzane zdrowe (bez objawów chorobowych), zadbane higienicznie i ubrane odpowiednio do pory roku.

 

 

 

 

§ 10

 

1. Nieobecność dziecka powinna być każdorazowo zgłaszana przez rodzica Dyrektorowi Żłobka osobiście lub telefonicznie.

2. W przypadku niezgłoszenia przyczyny nieobecności dziecka, po upływie miesiąca Dyrektor podejmuje decyzję o wypisaniu dziecka ze Żłobka.

 

 

§ 11

 

1. Dzieci wydawane są wyłącznie rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom, które zostały pisemnie upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Nie wydaje się dzieci osobom nietrzeźwym.

3. Nie wydaje się dzieci osobom nieletnim.

 

 

 

§ 12

 

1. W przypadku zachorowania dziecka podczas pobytu w Żłobku, Dyrektor lub opiekunka natychmiast powiadamiają rodziców dziecka.

2. Rodzice są zobowiązani zgłaszać Dyrektorowi lub opiekunkom zmiany numerów kontaktowych, adresu zamieszkania oraz zakładu pracy.

3. Gdy dziecko zachoruje na chorobę zakaźną Dyrektor podejmuje decyzje o umieszczeniu dziecka w sali zw. Izolatką do momentu odebrania dziecka przez rodzica.

 

 

§ 13

 

1. Przebywające w Żłobku dzieci podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Koszt ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 ponoszą rodzice zgodnie z obowiązującą umową z zakładem ubezpieczeń oraz wg określonego wariantu.

 

 

§ 14

 

1. W Żłobku tworzy się następujące stanowiska pracy (dla 100 dzieci):

a) intendent –magazynier –kasjer                                                                     

b) główna księgowa                                                                                                

c) starsza pielęgniarka                                                                                             

d) pielęgniarka, położna

e) starsza opiekunka                                                                                          

f) opiekunka                                                                                                      

g) pokojowa                                                                                                              

h) praczka –pokojowa                                                                                               

i) sprzątaczka

j) szef kuchni                                                                                                     

k) kucharka                                                                                                              

l) pomoc kuchenna                                                                                            

m) robotnik gospodarczy – konserwator                                                          

n) referent do spraw płacowo-kadrowych                                                        

 

2. Stanowiska, o których mowa w ust.1 obrazuje schemat organizacyjny Żłobka, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 15

 

1. Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Żłobka stanowi całość przepisów i postanowień regulujących organizację wewnętrzną i zakres działania Żłobka

2. Za realizację Regulaminu odpowiada Dyrektor Żłobka.

 

3.  W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony pracownik,                      na podstawie pisemnego upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie.

 

4. Dyrektor udziela imiennych upoważnień pracownikom żłobka do wykonywania wybranych czynności służbowych, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

 

5. W okresie obowiązywania upoważnienia ,

            upoważniony pracownik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Świdnicy.

 

 

§ 16

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Copyright Nazwa.pl