UCHWAŁA NR XXV/288/16

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

 

z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy i nadania jej statutu

 

 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym

 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) uchwala się, co następuje:

 

1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa, pn. Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy z siedzibą przy ul. Galla Anonima 5, zwaną dalej „Żłobkiem”.

 

2. Ustala się statut Żłobka, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

3. Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 1 marca 2017 r.

 

4. Majątek Żłobka stanowić będzie nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym na działalność Żłobka, położona w Świdnicy, przy ul. Galla Anonima 5, wraz z mieniem ruchomym, przekazanym protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

 

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Statut Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy

 

 

1. Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy jest gminną jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa.

 

2. Pełna nazwa żłobka brzmi: Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy – zwany dalej „Żłobkiem”.

 

3. Siedzibą Żłobka jest budynek przy ul. Galla Anonima nr 5 w Świdnicy.

 

4. Żłobek obejmuje swoją działalnością teren miasta Świdnicy.

 

5. Podstawowym celem działalności Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci.

 

6. 1. Podstawowym zadaniem Żłobka jest udzielanie świadczeń opiekuńczych dzieciom poprzez:

 

sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dziećmi;

 

zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb;

 

zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku, odpowiedniego do wieku dziecka wyżywienia, zgodnego z normami i zasadami dietetyki;

 

dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

 

5) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci, odpowiednio do ich wieku;

 

zapewnienie warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych;

 

zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków zabawy z elementami edukacji oraz odpoczynku;

 

wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym prowadzenie wczesnego wspomagania psychomotorycznego rozwoju każdego dziecka;

 

współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.

 

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, zadaniem Żłobka, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, jest zapewnienie opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb.

 

§ 7. 1. Żłobkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec dyrektora Żłobka wykonuje Prezydent Miasta Świdnicy.

 

8. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Żłobka.

 

9. 1. Warunki podstawowe przyjęcia dziecka do Żłobka:

 

zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Świdnica;

 

praca zawodowa obojga rodziców (opiekunów prawnych) bądź ich nauka w systemie dziennym lub praca zawodowa jednego z rodziców (opiekunów prawnych) bądź nauka w systemie dziennym, w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko;

 

powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych);

 

pozostawanie bez pracy i zobowiązanie do aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych);

 

złożenie karty zgłoszenia dziecka.

 

W przypadkach określonych w ust. 1. pkt 3 i 4, gotowość do podjęcia pracy lub aktywne poszukiwanie zatrudnienia wyrażone jest poprzez udział rodzica (opiekuna prawnego) w lokalnych programach aktywizujących dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

 

W przypadku, gdy liczba kart zgłoszenia przekracza liczbę miejsc w Żłobku, przyjmowane będą dzieci spełniające następujące warunki dodatkowe:

 

dziecko kontynuuje opiekę w żłobku;

 

rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka;

 

dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),w której oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują;

 

dziecko jest niepełnosprawne;

 

dwoje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest niepełnosprawnych;

 

rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowuje dziecko;

 

jedno z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest osobą niepełnosprawną;

 

co najmniej jedno z rodzeństwa dziecka jest osobą niepełnosprawną;

 

dziecko objęte jest pieczą zastępczą;

 

10) dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ustawy z 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).

 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.

 

§ 10. 1. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w dwóch naborach: podstawowym i uzupełniającym.

 

Nabór podstawowy dzieci, za wyjątkiem pierwszego naboru, odbywa się w okresie od 15 do 30 kwietnia każdego roku, na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

 

Dyrektor Żłobka ogłasza listę przyjętych dzieci w naborze podstawowym w terminie do 31 maja.

 

Nabór uzupełniający odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy z dyrektorem Żłobka.

 

§ 11. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy.

 

W przypadku nieprzerwanej, trwającej co najmniej 7 dni, nieobecności dziecka w Żłobku z powodu choroby, opłata za jego pobyt ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

 

Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku, zgłoszonej najpóźniej do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności, opłaty za wyżywienie nie pobiera się.

 

Należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub/i za wyżywienie podlegające zwrotowi, będą zaliczane na poczet opłaty za następny miesiąc, a w przypadku wypisania dziecka ze Żłobka w trakcie miesiąca lub zakończenia okresu żłobkowego, należność ta będzie zwracana rodzicom dziecka (opiekunom prawnym).


Copyright Nazwa.pl