Opis projektu

CZAS REALIZACJI: V’17 – II’19 (22 m-ce)

OBSZAR: Miasto Świdnica

GRUPA DOCELOWA:
- 80 rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3 (80% liczby dzieci będących pod opieką żłobka), w tym:
> 40 osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
> 40 osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
- łącznie 100 dzieci w okresie V'17-II'19, objętych opieką w żłobku

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy Miasta Świdnica (zgodnie z K.C)

CEL:
Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3r życia

EFEKTY:

- finansowanie działalności 70 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3r życia,
- aktywizacja zawodowa 80 rodziców/opiekunów dzieci

ZADANIA:
Z1 – Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka – V’17 – II’19 (22 miesiące)
Organizacja podstawowej działalności opiekuńczo – wychowawczej w Żłobku dla 70 dzieci. W okresie realizacji projektu łącznie min. 100 dzieci.
Z2 – Opieka specjalistyczna Żłobka - V’17 – II’19 (22 miesiące)
Organizacja specj. opieki nad dziećmi: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, rytmik.

Copyright Nazwa.pl