Uchwała Nr X/110/11
Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 0,05 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. Opłatę za pobyt zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w żłobku w wysokości 0,4% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w §1 ust.1.

2. Opłatę za wyżywienie zaokrągla się do 50 gr.

§ 3. Zakres świadczeń oraz zasady wnoszenia opłat, o których mowa w §1 i § 2 określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 4. Opłatę, o której mowa w §1 ust.1 obniża się o 50 % za drugie oraz każde następne dziecko będące rodzeństwem korzystającym z opieki w żłobku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy

§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/158/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia uchwały.
UCHWAŁA NR XIII/125/19 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

 

z dnia 22 listopada 2019 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy  z dnia  4 lutego  2011 r.  o opiece  nad  dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/110/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości  opłat  za  pobyt   dziecka   w żłobku   oraz   maksymalnej   opłaty   za   wyżywienie   wprowadza  się następujące zmiany:

1)  w § 1 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 0,06

% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.”;

 

2)  w § 4 uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego  i wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady:

J. Dzięcielski


Copyright Nazwa.pl