UWAGA!

          W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniają się zasady naboru dzieci do Żłobka Miejskiego nr 2. Należy pobrać kartę zgłoszeniową ze strony internetowej: zlobek2.nazwa.pl - zakładka Pliki do pobrania.

Wypełniony wniosek (oprócz informacji o stanie zdrowia, pkt V) zeskanować i odesłać na adres mailowy żłobka: zlobek_nr2@wp.pl lub przez ePUAP, tradycyjną pocztą, lub wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego ul. Armii Krajowej 49 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 2

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI   DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2  W ŚWIDNICY NA ROK 2020/2021


NABÓR NA ROK 2020/2021 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek wraz z dokumentami ze strony żłobka: www.zlobek2.nazwa.pl

Zwrot wypełnionych wniosków

od 15 kwietnia 2020 roku od godz. 8.00

do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00

Do 15.05.2020 do godziny 14.00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad

 

21-22 maja 2020 roku

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka, na tablicy ogłoszeń.

 

29 maja 2020 rok, godz. 09.00

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych podpisują umowę korzystania z usług żłobka

w Żłobku Miejskim nr 2

ul. Galla Anonima 5

 

od 17 czerwca 2020 roku, od godz. 8.00 do           19 czerwca 2020 roku do godz. 14.00

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji:

Beata Łopatowska tel. 697 743 412, zlobek_nr2@wp.pl

X. KWALIFIKACJA  

 

Kryteria podstawowe przyjęcia dziecka do Żłobka

 

Punktacja

 

Uzyskane punkty

   

1   

zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Świdnica;

 

V

 

 

 

2

Praca zawodowa obojga rodziców (opiekunów prawnych) bądź nauka w systemie dziennym lub praca zawodowa jednego z rodziców (opiekunów prawnych ) bądź nauka w systemie dziennym, w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko;

 

 

V

 

 

3

 powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych);

 

V

 

 

4

pozostawanie bez pracy i zobowiązanie do aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych);

 

V

 

 

5

 

złożenie karty zgłoszenia dziecka.

 

 

V

 

 

Kryteria dodatkowe przyjęcia dziecka do Żłobka

 

 

 

 

1

 

dziecko jest niepełnosprawne

 

 

25

 

 

2

dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),

 

        25

 

 

3

 

 

dziecko kontynuuje opiekę w żłobku

 

 

10

 

 

4

 

rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka

 

 

10

 

 

5

 

rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowuje dziecko

 

 

10

 

 

6

 

jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest niepełnosprawny

 

 

10

 

 

7

 

dwoje rodziców (opiekunów prawnych) jest niepełnosprawnych

 

 

10

 

 

8

 

co najmniej jedno z rodzeństwa jest niepełnosprawne

 

 

10

 

 

9

 

dziecko objęte jest pieczą zastępczą

 

 

10

 

 

10

dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ustawy z 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych i (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

 

 

10

 

 

11

 

 

Dziecko zostało poddane szczepieniom ochronnym lub ze względów zdrowotnych nie może być zaszczepione

 

 

10

 

Copyright Nazwa.pl